Reklamační řád pevných paliv firmy SLUNY s.r.o.

Kvalita uhlí je určena katalogy výrobců tuhých paliv. Odběratel po převzetí dodávky neodkladně oznámí dodavateli zjištěné vady jakosti a to u zjevných vad do 24 hodin od převzetí dodávky (nevztahuje se u vlastního odběru ze skladu). U skrytých jakostních vad lze uplatnit reklamaci do dvou měsíců od data dodání, pokud nedošlo k podstatné změně dodaného paliva vinou odběratele. Jedná se o případy, kdy dodané palivo obsahuje nižší výhřevnost, větší obsah popelu než uvádí normy. Tyto vady se prokazují laboratorním rozborem vzorku odebraného z dané dodávky uhlí. V případě zjištění nesprávnosti reklamace podle výsledků laboratorního rozboru, hradí náklady s tím spojené kupující. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu odběr kontrolního vzorku paliva, který se zašle k výrobci na rozbor – lhůta na vyřízení je 30 dni.

Podmínky pro reklamaci

Reklamované uhlí ponechá kupující složené na místě v původním stavu do doby, než prodávající zajistí jeho kontrolu, odebere vzorek a sepíše zápis

Záruka se nevztahuje na:

 • špatně uskladněné uhlí. Kupující je povinen uložit palivo na vhodném místě a provádět jeho kontrolu, za případné samovznícení nevhodným skladováním nenese prodávající odpovědnost.
 • nevhodné použití paliva k topidlu
   

Prodávající seznámí kupujícího na vyžádaní s tímto reklamačním řádem vhodným způsobem, popřípadě na jeho žádost předá v textové podobě. Tento reklamační řád je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákonem číslo 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění ke dni 1.1.2014.

Reklamační řád kameniva firmy SLUNY s.r.o.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • Má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal,  nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě nabídky,
 • Se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • Je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
   

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Uplatnění práva z vady se nedá použít zejména:

 • Na vady, způsobené neodbornou či nesprávnou manipulací, montáží nebo používáním zakoupeného zboží a vady, způsobené kupujícím nebo třetí osobou;
 • Drobné odlišnosti v odstínech dodaných výrobků. Možné odstínové odchylky některých výrobků jsou způsobeny vlastnostmi přírodních materiálů;
 • Na odlišnosti, způsobené vlivem meteorologických podmínek;
 • Na mírné odlišnosti odstínu, či struktury produktu v porovnání s fotografií na internetových stránkách prodejce nebo grafickým návrhem. Fotografie je pouze ilustrativní a ve skutečnosti se může produkt od fotografie mírně lišit,
   

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího a to buď pomocí elektronické pošty slunap-chrast@seznam.cz, telefonicky 731 577 464 , nebo písemnou formou na adresu sídla prodávajícího.

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy bylo zboží dodáno třetí osobě, která je určena k provedení opravy.